WTFCS Community | Gaming community @ since 2011

Full Version: Fazan [fara inchidere]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
iubire
restaurant :))
@Pentru ca nu avem cum sa jucam cu regulile normale, unde fiecare pierde cand strange F A Z A N, incercam sa lungim cat mai mult jocul, adica sa incercam sa dam cuvinte care nu inchid .


Cuvant nou: vreme
meridiAN
anecdota
tacUT
utilitaRE
REabilitaRE
RestauraRE
ReputatIE
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39